Erfrecht

In Spanje gelden er andere regels voor het erfrecht, voorheen successierecht, dan in Nederland. Wanneer u naar Spanje emigreert, kan dit dus elementaire veranderingen teweegbrengen voor u of uw nabestaanden wat betreft een erfenis. Hier leest u alles over het erfrecht in Spanje.

Erfrecht

Wanneer iemand komt te overlijden, krijgen de nabestaanden te maken met twee soorten belasting:
• Inkomstenbelasting
• Erfbelasting

De hoogte van de inkomstenbelasting over de erfenis is afhankelijk van de vastgestelde belasting in het land waar de ontvanger van de erfenis woont. De erfbelasting is afhankelijk van de relatie van de nabestaande tot de overledene. Deze vorm van belasting wordt geheven voordat de inkomstenbelasting ingehouden wordt.
Echter, voor deze erfbelasting kunnen andere regels gelden wanneer de overledene in het buitenland woonde.

Internationale regels

Wanneer iemand met een Nederlandse nationaliteit gedeeltelijk of permanent in Spanje woont, zijn er een aantal punten van aandacht met betrekking tot het erfrecht. In het verleden hebben conflicterende rechtsregels als gevolg gehad dat er helemaal geen belasting afgedragen werd over een erfenis. Om dit te voorkomen zijn er regels voor internationaal erven opgesteld.
• Voor bezittingen gelden de regels van het land waarin de bezittingen zijn (denk hierbij aan onroerend goed, grond, e.d.)
• Een andere regel met betrekking tot de erfenis wordt bepaald door de tijd dat de overledene in Spanje heeft gewoond. De grens hiervoor ligt bij vijf jaar. Tot de eerste vijf jaar valt de erfenis onder Nederlandse regels, daarna onder de Spaanse regels.
In een testament kan vastgelegd worden van welk land de regels van toepassing zijn om conflicten en onoverzichtelijkheden met betrekking tot de erfenis te voorkomen. De keuze is hier uiteraard beperkt tot de eigen nationaliteit en het emigratieland. Hierin kan echter niet het Spaanse onroerende goed of de grond opgenomen worden.

Categorieën

De relatie van de nabestaande tot de overledene is bepalend voor het bedrag dat hij of zij “kosteloos” kan ontvangen. In Spanje zijn de categorieën en de bedragen anders bepaald dan in Nederland:
• Categorie 1 bestaat uit de (aangenomen) kinderen, jonger dan 21 jaar, van de overledene. Het kosteloze bedrag voor deze categorie is €13.651,99. Daarnaast geldt er voor elk jaar dat deze kinderen jonger zijn dan 21 jaar nog een kosteloos bedrag van €3.413,75.
• Categorie 2 bestaat uit de (aangenomen) kinderen, ouder dan 21 jaar, de ouders en de echtgenoot van de overledene. Het kosteloze bedrag voor deze categorie is €13.651,99.
• Categorie 3 bestaat uit broers/zussen en grootouders van de overledene. Deze categorie kan tot maximaal €6.827,50 kosteloos ontvangen.
• Categorie 4 bestaat uit alle overige gerelateerde tot de overledene. De categorie heeft geen recht op een kosteloos bedrag.

Belangrijk

Een ongehuwde partner van de overledene valt in Spanje onder de vierde categorie en heeft wettelijk geen enkel recht op een kosteloos deel van de erfenis.
Een ander belangrijk verschil is dat Spanje geen langstlevenden clausule kent. In Nederland zorgt deze regel ervoor dat de echtgenoot van de overledene recht heeft op de volledige toegewezen erfenis zolang als de echtgenoot in leven is. In Spanje zal deze echtgenoot direct een deel van de erfenis moeten overdragen aan de kinderen van de overledene.