Disclaimer

VertreknaarSpanje.nl sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van VertreknaarSpanje.nl, het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om VertreknaarSpanje.nl te kunnen raadplegen.

Tevens sluiten VertreknaarSpanje.nl alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de inhoud van andere websites die als link zijn opgenomen op VertreknaarSpanje.nl en de informatie van derde op het forum zijn opgenomen op VertreknaarSpanje.nl.